Údržba zahrad

Údržba zahrad je jednou z našich hlavních činností. Nabízíme komplexní celoroční péči, ale i jednorázové práce. Termíny provádění prací vždy přizpůsobujeme přáním a požadavkům zákazníka tak, abychom pokud možno nenarušovali jeho soukromí. Samozřejmostí je pro nás dodržování smluvených termínů, úklid pracoviště a slušné chování našich zaměstnanců. Před začátkem sezóny předkládáme zákazníkovi plán údržby včetně položkových cen. Během roku se pak řídíme schváleným harmonogramem, který může být po vzájemné dohodě průběžně upravován dle aktuálních požadavků nebo počasí. V případě potřeby předkládáme návrhy na provádění dalších prací včetně cenových nabídek.

Údržba trávníku

Klíčem k dobrému vzhledu trávníku je pravidelná péče, nedoporučujeme čekat, až nastane problém. Náprava jakéhokoli poškození je vždy obtížnější – lepší je vždy prevence. Čím je zákazník náročnější, ať už na vzhled trávníku, nebo na zátěž jeho povrchu, tím více je potřeba o něj pečovat.

Zavlažování

Protože trávy obsahují přibližně 80 procent vody a vodu jako většina ostatních rostlin ke svému životu potřebují, musíme je v období sucha zalévat. Abychom měli trávník zelený a funkční po celé vegetační období, mělo by na něj každý měsíc spadnout přibližně 60 mm vodních srážek rovnoměrně rozložených. Ideální je k tomuto využívat automatický zavlažovací systém, jehož instalaci provádíme. Pro zavlažování trávníku platí pravidlo: Nezavlažovat často, ale vydatně. Každodenní krátkodobé zavlažování provlhčí půdu zpravidla jen do malé hloubky. Hlavní množství kořenů trav se však nachází v hloubce 10 – 20 cm a do této hloubky by měla závlahová voda prosáknout, aby byla travám k užitku.

Kosení

Jak často budeme sekat, to závisí jednak na ročním období a na počasí, ale také na typu trávníku. Pravidlo určující intervaly mezi sekáním zní: Při jednom sekání se nemá odstřihovat více než třetina, maximálně dvě pětiny narostlých nadzemních částí trav. Pokud standardní výška porostu má dosahovat 4 cm nad povrch půdy, sekáme trávník při výšce 5,5 až 6,5 cm. Jestliže se seká několikrát do roka až přerostlý porost, oslabuje se životaschopnost trav a barva trávníku se mění ze sytě zelené na zelenožlutou. Naopak pravidelné a časté sekání zabraňuje travám, aby vykvétaly, více odnožují a důsledkem toho trávník houstne.

Vertikutace

Vertikutace je mechanická pracovní operace, při které soustava vertikálně (kolmo k půdnímu povrchu) postavených ocelových nožů prořezává trávní drn do hloubky asi 0,5 cm. Vertikální řez má pro trávník tyto prospěšné účinky :

  • vyhrabává suchou odumřelou trávu
  • rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a zamechování
  • kolmým přesekáním výběžků tráv podněcuje tvorbu nových výhonů a trávník se zmlazuje
  • narušuje a omezuje růst dvouděložných rostlin (trávníkových plevelů) zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy
  • lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch, případně i přísev trávních semen

Vertikutace se provádí na jaře a v pozdním létě. Po prořezání je vhodné trávník pohnojit dusíkatým hnojivem a dosít holá místa trávní směsí. Trávník na tyto zásahy brzy zareaguje zhoustnutím a svěže zeleným zabarvením.

Hnojení

Sekáním trávníku a odstraňováním posekané trávní hmoty stále odebíráme z půdy prvky rostlinné výživy. Abychom zajistili zdravý růst a získali pružný, sytě zelený a odolný trávník, musíme odčerpané minerální prvky do půdy vracet. V průběhu vegetace potřebují trávy převážně dusík. Přihnojení dusíkatými hnojivy je třeba rozdělit minimálně natřikrát. Na podzim se používá hnojivo s větším obsahem draslíku a fosforu, čímž se podpoří kořenový systém a sníží se riziko vymrznutí a napadení houbovými chorobami.

Aerifikace

Aerifikace je mechanická operace, při níž se propichuje půda do hloubky asi 7 cm. Je vhodné ji provádět, neboť sléháním půdy, chůzí a častými přejezdy sekaček dochází ke zhutnění a snižuje se tak množství vzduchu v půdě. Provzdušňování umožňuje lepší pronikání vody a hnojiv ke kořenům, trávy mají možnost hlubšího zakořenění, zvyšuje se jejich odnožování a trávníky houstnou. Na aerifikaci by mělo navazovat potažení trávníkovým substrátem.

Potažení povrchu trávníkovým substrátem

Tato pracovní operace spočívá v tom, že po povrchu trávníku stejnoměrně rozprostřeme speciálně namíchaný trávníkový substrát. Potom ho zapravíme do trávního drnu síťovými bránami taženými po povrchu. Půdní povrch se stává pórovitější, takže lépe přijímá vodu a vzduch. Odstraní se také drobné nerovnosti. Tímto opatřením trávní drn regeneruje a kvalita trávníku se výrazně zlepší.

Chemické odplevelení

Je nejrychlejší a nejúčinnější způsob likvidace dvouděložných plevelů z trávního porostu. K tomu slouží selektivní herbicidy, což jsou chemické látky, které účinkují pouze na dvouděložné rostliny (trávníkový plevel) – jednoděložným trávám neškodí.
Jelikož se jedná o systémové herbicidy, pronikají i do kořenů, takže rostlinu zcela zničí. Výsledek se dostaví již za několik dnů.

Ošetření fungicidem

Většina chorob trávníku je způsobena houbami. Kombinací několika fungicidů lze zastavit šíření těchto houbových chorob a předejít rozšiřování na okolní zdravý trávník. Preventivním postřikem lze značně omezit možnost takového napadení.

Údržba okrasných výsadeb

Výsadby okrasných dřevin vyžadují pravidelnou údržbu. Musí se udržovat v bezplevelném stavu, čehož dosáhneme mechanickým odstraňováním plevelů v průběhu celého roku. Také je potřeba přihnojovat zejména mladé rostliny. Nejvhodnějším obdobím je jaro. Po čase je nutné dodat mulčovací kůru a nezbytný je také řez dřevin.

Řez slouží ke třem účelům.

  • Především je potřebné odstraňovat nehodnotné dřevo, tj. slabé, suché, nemocné a poškozené větve.
  • Dále je třeba upravovat tvar stromů a keřů. S tím je spojeno odstraňování sice zdravého, ale nežádoucího dřeva, aby se růstová aktivita rostliny uplatňovala žádoucím směrem.
  • Neméně důležitý je řez při regulaci kvality a kvantity kvetení v průběhu let.

Aby řez splnil naznačené klady, musí se u některých dřevin každoročně opakovat, aby se udržel dobrý vzhled rostliny. U tvarovaných živých plotů je potřeba řez provádět minimálně dvakrát ročně.

Máte dotaz nebo chcete zaslat cenovou nabídku? Kontaktujte nás!

Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.